Bestyrelsens årsberetning

Aktiviteter
Vi har haft et godt år aktivitetsmæssigt, hvor vi i høj grad har levet op til foreningens målsætninger om dels via en række interessante Pixel udstillinger at tilbyde medlemmerne mulighed for netværk mellem nationale og internationale kunstnere og dels om at præsentere medlemmernes værker på messer, via vores nye arkiv og i mere institutionelle sammenhænge som deltagelsen i møder vedr. et muligt nyt kulturhus i Huset i Magstræde, samt med Frederiks Hardvendel fra Gl. Dok som har visioner for et samlet kunst- og design kraftcenter. Desværre har ingen af delene har vist sig at være aktuelle i en nær fremtid.

Det har været fint for bestyrelsen herigennem at blive orienteret om, hvilke kulturelle intitiativer der kunne være gavnlige for vores medlemmer og diskutere, hvilke behov foreningen skal dække i fremtiden.

Vi har fået flere nye medlemmer og har også måttet tage afsked med nogle. Medlemstallet er pt. 39

Foreningen Fast Video deltog igen i ALT:CPH 09 på Fabrikken for Kunst og Design med en aktiv arbejdsgruppe der planlagde og passede foreningens stand i højt humør og god stil. Til deltagelsen fik foreningen 20.000 kr i støtte fra Kunstrådet.
På ALT:CPH tilstræbte vi et program der viste variationen og kvaliteten af medlemmernes digitalbaserede kunst. Programmet indeholdt såvel premierer på helt nye videoværker lavet af jer medlemmer, flere interaktive live performances og et vj show.

Derudover præsenterede vi Fast Video Archive som er en samling af videoværker produceret af foreningens medlemmer og gæstekunstnere. Arkivet vokser til stadighed og indeholder nu over 130 værker. Alle har adgang til dette arkiv når Pixel er åben og et katalog over titlerne kan allerede nu findes på Fast Videos hjemmeside.

Jeanette Land Schou og Niels Plenge har endnu en gang stået for det store koordinerings- og produktionsarbejde omkring udgivelsen af årets kompilation Ghost som indeholder 16 medlemmers værker. Kunstrådet ønskede desværre og uforståeligt ikke at støtte kompilationen hvorfor vi besluttede at udgive den som print-on-demand.
Vi holdt Ghost screening for medlemmer i juni hvor de værker der var færdige blev vist og kommenteret af de fremmødte medlemmer. Det blev afholdt i Pixel.
Ved midnat på Halloween aften i oktober afholdt vi en offentlig kompilationsvisning i biografen Gloria. Ca 25 mødte op og nød værkerne på stort lærred.

Desuden har vi i løbet af året både været i dialog med TV-TV om et muligt samarbejde og med Kanal København – som viste videoværker fra Reflections kompilationen over 4 programmer á en halv time i efteråret og desuden sendte et intro program. Bestyrelsen fandt det problematisk at der ikke betales honorar for visningerne – og var enige om at det ikke er vejen frem.
Vi lagde den fortsatte TV-TV dialog ud til en gruppe af interesserede medlemmer.

Fast Video i udlandet

I 2008 besøgte Susanne Hau og Jeanette en videofestival i Örebro med et kurateret program af videoer af foreningens medlemmer. Dette program blev gentaget i kunstforeningen Rauland i december 2009 via en kontakt til norske Mona Bendtzen. Og der er mange flere muligheder at udnytte fra videofestivalen i Örebro fremover.

Ressourcer

Vi har i bestyrelsen løbende diskuteret hvordan vi bedst brugte vores ressourcer og ser dels at det afhænger af de enkelte bestyrelsesmedlemmers interessefelter, hvad der følges op på, men også af foreningens øvrige medlemmers tilbagemeldinger.
Vi har drøftet hvordan vi kan undgå at bestyrelsen bliver foreningens arbejdsgruppe og har til trods for gode konstruktive møder og mange interessante og relevante initiativer og aktiviterer manglet ressourser i bestyrelsen. Vi efterlyste i løbet af året om nogle medlemmer havde lyst til at gå ind i bestyrelsen men ingen har endnu meldt sig.

Produktionsgruppen
Bestyrelsen har opfattelsen af at opdelingen i netværksmedlemmer og produktionsmedlemmer fungerer – fordi nogle blot ønsker at være en del af netværket men enten arbejder hjemme, andetsteds eller ikke har brug for redigeringsudstyr for tiden. Vi har dog ikke haft fornemmelsen af at produktionsgruppen er en egentlig gruppe.. hvorfor opgaverne omkring vedligeholdelse af udstyr, opdatering af programmer osv har påhvilet bestyrelsen – nærmere bestemt Vibeke som har gjort et godt stykke arbejde med at skabe overblik over det nuværende udstyr og dets tilstand.

Marie vil orientere om aktiviterne i Pixel det seneste år men vi kan fra bestyrelsens side tilføje at vi løbende har fået henvendelser fra medlemmer der ønskede at udstille i Pixel. Fra bestyrelsens side vil vi gerne anerkende det store og professionelle arbejde Pixeludvalget (Marie Rømer Westh, Susanne Hau og Mette Truberg) har udført for at profilere Pixel som dynamisk og væsentligt udstillingssted for digitalbaseret kunst.

Økonomi
Vi har været inde i en meget positiv periode i 2009, og vi har opbygget et mindre overskud på kontoen. Men nu er den gal igen: I forhold til udstillingerne er vi tvunget til at finde på en ny konstruktion, da PIXEL-udvalget, som en del af Fast Video ikke kan søge støtte til leje af galleriet. Det vil blive betragtet som en ”skjult” driftsstøtte, og derfor afvist. Medlemmer har dog i eget navn kunnet søge og få støtte til leje af PIXEL.
Det er stadig sådan at vores kontingenter ikke dækker den faktiske udgift ved lejemålet, - hvilket er problematisk. Hvad der er endnu mere problematisk er, at vi ikke har fået fremlejet halvdelen af lejemålet, som Fluxprint har opsagt pr. 1/2-2010. Krisetider Desværre sagde vores gode fremlejer Bjarne fra Fluxprint op nogle måneder før jul og flytter ud 1. februar. Vi afholdt 2 åben hus arrangementer i december for at vise interesserede lokalerne – men ak. Der var ingen interesserede der dukkede op! Vi tilbød også at Bjarne kunne få reduceret sin leje men han ønskede af økonomiske grunde ikke at beholde lokalerne. Bjarne har betalt halvdelen af vores 12.000 kr store husleje som foreningen IKKE har råd til at betale selv. Vi drøftede om betalingsstandsning var at foretrække i denne situation men besluttede at sige hele lejemålet op fra 1. januar 2010.
Foreningen har et depositum hos udlejer på ca. 50.000 kr. Kapital er i øvrigt udstyr og arkiv. Samtidig skrev vi til udlejer om vores situation. Det medførte at udlejer har givet os 2 måneders (februar og marts) husleje til halv pris for at have mere tid til at finde ny fremlejer. Vi har 9 måneders opsigelsesvarsel så vi skal være ude senest 31. september. Udlejer er også indstillet på at nedsætte opsigelsesvarslet fra 9 til 6 måneder i tilfælde af genforhandling af kontrakten.

Så dér står vi nu. På trods af et godt og aktivt foreningsår vil bestyrelsen anbefale af vi opløser foreningen. I bestyrelsen mangler vi ressourcer – både økonomisk og menneskeligt til at fortsætte arbejdet. Vi vil meget gerne på generalforsamlingen drøfte, hvordan vi kan fortsætte arbejdet med at udbrede og støtte videokunsten i Danmark og høre medlemmernes forslag til hvordan vi skal håndtere den nuværende situation.

Mulige veje frem
Marie har lyst til at køre Pixel videre og vil orientere om hendes visioner. Derfor vil vi anbefale i fald vi beslutter at opløse foreningen, at foreningens udstyr overgår til Pixel for et symbolsk beløb i henhold til foreningens bestemmelser om at evt overskud kan besluttes at overgå til lignende initiativ. Bestyrelsen henstiller også til at alle medlemmer betaler deres kontingent til foreningens mulige ophør, så vi solidarisk sikrer foreningens økonomi. I fald generalforsamlingen beslutter at foreningen skal ophøre, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 14 dage før afholdelse med dette på dagsordenen. Foreningens opløsning skal da vedtages af 3/4 flertal af de fremmødte.